ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ค่าสถิติแยกตามกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ค่าสถิติแยกตามกลุ่มสาระ  ปีการศึกษา 2559

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ค่าสถิติแยกตามกลุ่มสาระ  ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ค่าสถิติแยกตามกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559

เปรียบเทียบแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เปรียบเทียบแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6