เอกสารต่างๆ

เอกสารคำร้องต่างๆ

1.แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์

  • ปพ.1 ใบรับรองผลการเรียน
  • ปพ.7 ใบรับรองการเป็นนักเรียน

เตรียมรูปถ่ายนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด1.5นิ้ว ตามจำนวนเอกสารที่ขอ
ระยะเวลาในการขอเอกสาร 3 วันทำการ
สามารถยื่นคำร้องและรับเอกสารได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 – 8.50 และ หลังเลิกเรียน

2.แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน โรงเรียนธัญรัตน์ ฉบับที่ 2 (กรณีที่สูญหาย)

สิงที่ต้องเตรียม

  • ใบแจ้งความระเบียนแสดงผลการเรียนสูญหาย
  • รูปถ่ายชุดสุภาพเสื้อเชิ้ตสมัครงานสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่สวมแว่น 2 รูป (ขนาดของรูปกรุณาติดต่อห้องทะเบียนเป็นกรณีๆเพราะระเบียนแสดงผลการเรียนในแต่ละช่วงใช้ขนาดรูปไม่เท่ากัน)

ระยะเวลาในการขอเอกสาร 3 วันทำการ
สามารถยื่นคำร้องและรับเอกสารได้ในวันและเวลาราชการ

3.แบบคำร้องขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ