รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2559

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามปีการศึกษา

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสา่ระการเรียนรู้

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา