การขอใบรับรองทางการศึกษา


งานทะเบียน – วัดผลให้บริการออกเอกสารทางการศึกษา ดังนี้
1. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1 ฉบับสำเนา)
2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
นักเรียนปัจจุบันสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอเอกสารได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

แบบฟอร์มขอรับเอกสารใบรับรองทางการศึกษา